نمایش دادن همه 5 نتیجه

مته های 5درصد کبالت mirotolla

ردیف دسته نام محصول سایز جنس برند
1 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 1 HSSCO5% mirotolla
2 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 1.5 HSSCO5% mirotolla
3 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 2 HSSCO5% mirotolla
4 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 2.5 HSSCO5% mirotolla
5 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 3 HSSCO5% mirotolla
6 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 3.5 HSSCO5% mirotolla
7 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 4 HSSCO5% mirotolla
8 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 4.2 HSSCO5% mirotolla
9 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 4.5 HSSCO5% mirotolla
10 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 5 HSSCO5% mirotolla
11 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 5.5 HSSCO5% mirotolla
12 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 6 HSSCO5% mirotolla
13 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 6.5 HSSCO5% mirotolla
14 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 7 HSSCO5% mirotolla
15 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 7.5 HSSCO5% mirotolla
16 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 8 HSSCO5% mirotolla
17 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 8.5 HSSCO5% mirotolla
18 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 9 HSSCO5% mirotolla
19 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 9.5 HSSCO5% mirotolla
20 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 10 HSSCO5% mirotolla
21 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 10.5 HSSCO5% mirotolla
22 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 11 HSSCO5% mirotolla
23 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 11.5 HSSCO5% mirotolla
24 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 12 HSSCO5% mirotolla
25 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 12.5 HSSCO5% mirotolla
26 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 13 HSSCO5% mirotolla
27 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 13.5 HSSCO5% mirotolla
28 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 14 HSSCO5% mirotolla
29 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 14.5 HSSCO5% mirotolla
30 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 15 HSSCO5% mirotolla
31 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 15.5 HSSCO5% mirotolla
32 سوراخکاری مته کبالت دار 5 درصد 16 HSSCO5% mirotol

مته نیمه بلند YG-1

مته نیمه بلند YG-1 جنس:HSS-E کاربرد :استیل و فولاد مته ابزاری بُرنده است که در حال چرخش باعث تخلیه براده

مته طلایی

36,200 تومان385,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری 1 مته طلایی 1 HSS-E 10 YG-1 متغییر
2 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.1 HSS-E 10 YG-1
3 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.2 HSS-E 10 YG-1
4 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.3 HSS-E 10 YG-1
5 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.5 HSS-E 10 YG-1
6 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.6 HSS-E 10 YG-1
7 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.7 HSS-E 10 YG-1
8 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.8 HSS-E 10 YG-1
9 سوراخکاری 1 مته طلایی 1.9 HSS-E 10 YG-1
10 سوراخکاری 1 مته طلایی 2 HSS-E 10 YG-1
11 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.1 HSS-E 10 YG-1
12 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.2 HSS-E 10 YG-1
13 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.3 HSS-E 10 YG-1
14 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.4 HSS-E 10 YG-1
15 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.5 HSS-E 10 YG-1
16 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.6 HSS-E 10 YG-1
17 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.7 HSS-E 10 YG-1
18 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.8 HSS-E 10 YG-1
19 سوراخکاری 1 مته طلایی 2.9 HSS-E 10 YG-1
20 سوراخکاری 1 مته طلایی 3 HSS-E 10 YG-1
21 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.1 HSS-E 10 YG-1
22 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.2 HSS-E 10 YG-1
23 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.3 HSS-E 10 YG-1
24 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.4 HSS-E 10 YG-1
25 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.5 HSS-E 10 YG-1
26 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.6 HSS-E 10 YG-1
27 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.7 HSS-E 10 YG-1
28 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.8 HSS-E 10 YG-1
29 سوراخکاری 1 مته طلایی 3.9 HSS-E 10 YG-1
30 سوراخکاری 1 مته طلایی 4 HSS-E 10 YG-1
31 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.1 HSS-E 10 YG-1
32 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.2 HSS-E 10 YG-1
33 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.3 HSS-E 10 YG-1
34 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.4 HSS-E 10 YG-1
35 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.5 HSS-E 10 YG-1
36 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.6 HSS-E 10 YG-1
37 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.7 HSS-E 10 YG-1
38 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.8 HSS-E 10 YG-1
39 سوراخکاری 1 مته طلایی 4.9 HSS-E 10 YG-1
40 سوراخکاری 1 مته طلایی 5 HSS-E 10 YG-1
41 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.1 HSS-E 10 YG-1
42 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.2 HSS-E 10 YG-1
43 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.5 HSS-E 10 YG-1
44 سوراخکاری 1 مته طلایی 5.8 HSS-E 10 YG-1
45 سوراخکاری 1 مته طلایی 6 HSS-E 10 YG-1
46 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.1 HSS-E 10 YG-1
47 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.2 HSS-E 10 YG-1
48 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.3 HSS-E 10 YG-1
49 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.4 HSS-E 10 YG-1
50 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.5 HSS-E 10 YG-1
51 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.6 HSS-E 10 YG-1
52 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.7 HSS-E 10 YG-1
53 سوراخکاری 1 مته طلایی 6.8 HSS-E 5 YG-1
54 سوراخکاری 1 مته طلایی 7 HSS-E 5 YG-1
55 سوراخکاری 1 مته طلایی 8 HSS-E 5 YG-1
56 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.1 HSS-E 5 YG-1
57 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.2 HSS-E 5 YG-1
58 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.3 HSS-E 5 YG-1
59 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.4 HSS-E 5 YG-1
60 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.5 HSS-E 5 YG-1
61 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.6 HSS-E 5 YG-1
62 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.7 HSS-E 5 YG-1
63 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.8 HSS-E 5 YG-1
64 سوراخکاری 1 مته طلایی 8.9 HSS-E 5 YG-1
65 سوراخکاری 1 مته طلایی 9 HSS-E 5 YG-1
66 سوراخکاری 1 مته طلایی 10 HSS-E 5 YG-1
67 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.1 HSS-E 5 YG-1
68 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.2 HSS-E 5 YG-1
69 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.3 HSS-E 5 YG-1
70 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.4 HSS-E 5 YG-1
71 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.5 HSS-E 5 YG-1
72 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.7 HSS-E 5 YG-1
73 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.8 HSS-E 5 YG-1
74 سوراخکاری 1 مته طلایی 10.9 HSS-E 5 YG-1
75 سوراخکاری 1 مته طلایی 11 HSS-E 5 YG-1
76 سوراخکاری 1 مته طلایی 12 HSS-E 5 YG-1
77 سوراخکاری 1 مته طلایی 12.2 HSS-E 5 YG-1
78 سوراخکاری 1 مته طلایی 12.4 HSS-E 5 YG-1

مته مرغک

86,000 تومان894,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری 3 مته مرغک 1.25 HSS 1 YG-1
2 سوراخکاری 3 مته مرغک 1.6 HSS 1 YG-1
3 سوراخکاری 3 مته مرغک 2 HSS 1 YG-1
4 سوراخکاری 3 مته مرغک 2.5 HSS 1 YG-1
5 سوراخکاری 3 مته مرغک 3 HSS 1 YG-1
6 سوراخکاری 3 مته مرغک 4 HSS 1 YG-1
7 سوراخکاری 3 مته مرغک 5 HSS 1 YG-1
8 سوراخکاری 3 مته مرغک 6 HSS 1 YG-1
9 سوراخکاری 3 مته مرغک 8 HSS 1 YG-1
10 سوراخکاری 3 مته مرغک 10 HSS 1 YG-1
11 سوراخکاری 3 مته مرغک 2.5 HSS-E 1 YG-1
12 سوراخکاری 3 مته مرغک 3 HSS-E 1 YG-1
13 سوراخکاری 3 مته مرغک 4 HSS-E 1 YG-1
14 سوراخکاری 3 مته مرغک 5 HSS-E 1 YG-1

مته خزینه

296,000 تومان1,050,000 تومان
ردیف دسته گروه نام مخصول مشخصات فنی برند قیمت واخد توضیخات
سایز طول قطر عرض جنس تعداد در بسته تعداد در کارتن
1 سوراخکاری مته خزینه 6.3*90 HSS 1 YG-1
2 سوراخکاری مته خزینه 8*90 HSS 1
3 سوراخکاری مته خزینه 10*90 HSS 1
4 سوراخکاری مته خزینه 12.5*90 HSS 1
5 سوراخکاری مته خزینه 16.5*90 HSS 1
6 سوراخکاری مته خزینه 20*90 HSS 1
7 سوراخکاری مته خزینه 25*90 HSS 1
8 سوراخکاری مته خزینه 31.5*90 HSS 1
9 سوراخکاری مته خزینه 12.5*60 HSS 1
10 سوراخکاری مته خزینه 16.5*60 HSS 1
11 سوراخکاری مته خزینه 20*60 HSS 1
12 سوراخکاری مته خزینه 25*60 HSS 1